Правила утримання тварин в м. Черкаси

Перейти вниз

Правила утримання тварин в м. Черкаси Empty Правила утримання тварин в м. Черкаси

Сообщение автор Sana_K в Вт 22 Июн 2010, 09:44

Про Правила утримання і поводження із тваринами у м.Черкаси


З метою упорядкування питань утримання і поводження з тваринами у м. Черкаси, поліпшення епідеміологічної та епізоотичної ситуації в місті, на підставі пункту 44 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 9 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження“, Черкаська міська рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Правила утримання і поводження із тваринами у м.Черкаси (додаються).

2.Рішення опублікувати в газеті “Місто“.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Александрова В.А. та постійну комісію міської ради з питань екології та охорони навколишнього природного середовища (Сахно С.М.).
Міський голова С.О.Одарич
Sana_K
Sana_K

Сообщения : 130
Дата регистрации : 2010-06-16
Возраст : 40
Откуда : Черкассы

Вернуться к началу Перейти вниз

Правила утримання тварин в м. Черкаси Empty Re: Правила утримання тварин в м. Черкаси

Сообщение автор Sana_K в Вт 22 Июн 2010, 09:48

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від _____________ № ______

Правила утримання і поводження із тваринами у м.Черкаси

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання і поводження із тваринами у м. Черкаси (далі - Правила) розроблено відповідно до вимог Законів України “Про захист тва-рин від жорстокого поводження“, “Про тваринний світ“, “Про охорону на-вколишнього природного середовища“, “Про ветеринарну медицину“, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про за-хист населення від інфекційних хвороб“, інших нормативно-правових актів України, з урахуванням міжнародного досвіду у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.
1.2. Правила запроваджуються з метою забезпечення сприятливих умов безпечного спільного проживання людини і тварин, врегулювання відносин у сфері утримання тварин та поводження із ними, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист та запобігання стражданням і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав, забез-печення безпеки життя та здоров’я людей, інших прав та законних інтересів громадян щодо поводження із тваринами, покращення екологічного, ветери-нарно-санітарного та епідеміологічного стану у м. Черкаси.
1.3. Правила встановлюють норми гуманного відношення до тварин, визначають єдиний порядок утримання та поводження із тваринами, запро-ваджують загальну систему обліку тварин, визначають права і обов’язки у цій сфері для юридичних та фізичних осіб та основи державного і громадсь-кого контролю за дотриманням цих Правил.
1.4. Правила поширюються на усі аспекти утримання та поводження із тваринами усіх власників тварин у м. Черкаси - фізичних та юридичних осіб (громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства та організацій усіх організаційно-правових форм та форм власності і підпорядкування, а також іноземних юридичних осіб), а також осіб, що тимчасово, на правах оренди, або інших правовідносин із її власником, утримують тварин і несуть за них відповідальність.
1.5. Правила (за винятком розділу 4 та Cool не поширюються на установи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державно-го кордону України, Державного митного комітету України.

2. Загальні вимоги до утримання і поводження із тваринами у м.Черкаси

2.1. Основні принципи поводження із тваринами у м.Черкаси
Поводження з тваринами у м. Черкаси ґрунтується на принципах:
забезпечення гуманного ставлення до тварин;
захисту тварин від страждань та загибелі;
встановлення відповідальності за жорстоке поводження із тваринами відпо-відно до законодавства.
2.2. Захист тварин від жорстокого поводження у м. Черкаси
Всі тварини на території м. Черкаси перебувають під охороною держа-ви згідно Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
Жорстоке поводження із тваринами на території м. Черкаси неприпус-тиме як несумісне із вимогами моральності та гуманності і таке, що спричи-няє моральну шкоду людині.
Громадяни мають право, а уповноважені на те органи й посадові особи органів державної влади і місцевого самоврядування зобов'язані надати до-помогу тварині, що перебуває в скрутному стані або потерпає від лиха.
Громадяни, що перешкоджають жорстокому поводженню із тваринами, виконують громадянський обов'язок і перебувають під захистом закону.
В інтересах тварин громадяни мають право і зобов'язані здійснювати всі юридичні дії, у тому числі - подавати позови й скарги до судових органів.
2.3. Основні принципи утримання тварин у м. Черкаси
Власник тварини – юридична або фізична особа (або особа, яка тимча-сово утримує тварину чи доглядає за нею) зобов'язана гуманно утримувати її, а саме - забезпечити тварині необхідні умови, що відповідають її біологіч-ним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та при будь-яких діях, що пов’язані із утриманням тварин не допускати жорстокого поводжен-ня як зі свого боку, так і з боку інших людей.
Власники тварин – юридичні та фізичні особи, які можуть утримувати котів, собак та диких тварин, що традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог цих Пра-вил.
Залежно від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог та норм співіснування, власник тварини має забезпечити дотримання ветеринарно - санітарної норми житлової площі на кожну тварину.
Тварин дозволяється утримувати:
- у квартирах, де мешкає декілька сімей (за письмовою згодою всіх по-внолітніх мешканців квартири, при цьому не дозволяється утримувати диких тварин в місцях загального користування);
- у квартирах, де мешкає одна сім’я, та в будинках, що належать грома-дянам на правах приватної власності;
- на території (території підприємства, установи, організації), земельній ділянці (присадибній, дачній, садовій, земельній ділянці для будівництва), власником або наймачем якої є власник тварини - у спеціально обладнаних приміщеннях, у вольєрах, на прив'язі або без неї - у вільному вигулі в межах території - за умови, якщо огорожа ділянки забезпечує ізоляцію тварини на цій території, виключає можливість втечі та створення небезпеки для люди-ни чи інших тварин. При вході на територію земельної ділянки має знаходи-тись доступна для огляду відповідна табличка, що застерігає про наявність на території тварини. Собаки, що використовуються для охорони території підприємства, установи чи організації, у вільному вигулі в межах території можуть утримуватися лише по закінченні робочого дня - після того, як спів-робітники і відвідувачі підприємства, установи чи організації полишили її те-риторію;
- на території садових, городніх, дачних кооперативів, пансіонатів, санаторі-їв, інших оздоровчих закладів, туристичних баз, спортивних таборів - у від-повідності до статутів, положень або правил внутрішнього розпорядку цих організацій (у яких має зазначатись можливість та вимоги щодо утримання на території тварин), та за умови забезпечення постійного догляду за твари-нами відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" і цих Правил;
- у дитячих закладах - за умови забезпечення постійного догляду за тварина-ми відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" і цих Правил.
У випадку, якщо власником тварини є юридична особа, обов’язково має призначатись уповноважена особа, що відповідає за утримання і пово-дження із твариною, її благополуччя.
2.3.1. Власники тварин зобов’язані:
- гуманно поводитися із тваринами, не завдавати їм шкоди, дбати про безпеку (в тому числі – і за межами місця утримання тварини), оберігати від жорстокого ставлення до них з боку інших осіб;
- щодня перевіряти стан тварини, дбати про неї, піклуватися та приді-ляти увагу;
- забезпечити необхідний рівень утримання тварини на час своєї відсу-тності;
- своєчасно здійснювати господарські, ветеринарні та дезінфекційні за-ходи, що забезпечують профілактику хвороб тварин;
- дотримуватись санітарно – гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина та норми співжиття;
- своєчасно реєструвати тварин з 3-ох місячного віку в установах вете-ринарної медицини і щороку перереєстровувати їх;
- щороку доставляти собак, а у випадках, коли державна, ветеринарна служба визнає за необхідне, також і котів, у ветеринарну установу для огля-ду, імунізації проти сказу, проведенню інших необхідних лікувально –профілактичних обробок;
- повідомляти протягом 5–ти днів державну ветеринарну установу про придбання собаки чи кота, а також про переїзд з ним в інший населений пункт;
- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак засте-рігати написом;
- не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходи пло-щадки та клітини та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин;
- вживати заходів щодо запобігання порушенню тваринами тиші у приміщеннях, де вони перебувають;
- попереджати гавкіт собак під час вигулювання їх раніше 8.00 або піз-ніше 22.00 год.;
- про захворювання собаки та кота негайно повідомляти ветеринарну установу;
- у випадках падежу собак чи котів негайно повідомляти ветеринарну установу, здавати трупи на яму Беккері, а реєстраційні посвідчення поверта-ти органу реєстрації тварин;
- негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської чи домашньої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і ко-тів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і ка-рантинування протягом 15–ти днів, а покусаних тварин – для огляду і ліку-вання;
- забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійс-нення вигулу домашньої тварини (собаки) поза місцем її постійного утри-мання;
- упереджувати можливість безконтрольного виходу тварин поза межі місця її утримання;
- транспортувати, брати участь в виставках, спортивних змаганнях, тощо, лише за наявності реєстраційного свідоцтва та (або) ветеринарного па-спорта з відміткою про проведену вакцинацію проти зооантропонозів та ін-ших особливо небезпечних інфекційних хвороб, здійснену не пізніше 1 року та не раніше 30 днів до транспортування тварини або участі у заході;
- попереджати (при утриманні кількох тварин) спричинення шкоди од-нією твариною іншій, враховуючи їх видові, індивідуальні, фізіологічні і ве-теринарні потреби, сумісність та ієрархічні відносини;
- запобігати появі потомства тварин, у разі неспроможності їх утриму-вати. При неможливості утримання або подальшого знаходження власників для всього приплоду тварини, необхідно застосовувати заходи по недопу-щенню появи у тварини потомства – шляхом її тимчасової ізоляції, застосу-вання контрацептивів або стерилізації;
- вживати всіх необхідних заходів для попередження можливої втрати або втечі тварини, забезпечити постійну наявність на ній нашийника з реєст-раційним знаком (для котів та собак);
- при неспроможності подальшого утримання тварини передати її но-вому власнику. Власник тварини не має права припинити свої обов’язки по утриманню тварини до набуття прав на неї іншою особою;
- укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власни-ків собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам;
- нести відповідальність за дії тварини у відношенні до третіх осіб, за спричинення шкоди здоров'ю або життю людини чи іншої тварини, а також майну людини – у випадку, якщо має місце причинний зв'язок між дією тва-рини і заподіяною нею шкодою - крім випадків, коли собака виконує охо-ронні функції, і шкоду було спровоковано протиправними діями третьої осо-би щодо власника тварини або самої тварини;
- відшкодувати матеріальні та моральні збитки, нанесені їхніми твари-нами громадянам, у встановленому чинним законодавством України порядку. Власник тварини, винної у нанесенні травми, повинен повідомляти потерпі-лому своє ім’я, контактний телефон та адресу. Шкода, заподіяна твариною людині або майну людини чи майну юридичної особи, підлягає відшкоду-ванню в повному обсязі власником тварини або особою, яка її утримує. Роз-мір шкоди визначається в установленому законодавством порядку;
- надавати за вимогою уповноважених посадових осіб для огляду тва-рин, місця їх утримання, документи, що засвідчують право власності на тва-рин, а також трупи тварин, що померли (загинули);

- своєчасно сплачувати збори за утримання тварин;
- виконувати інші вимоги, встановлені законодавством;
- виконувати постанови, розпорядження, приписи посадових осіб дер-жавного санітарно-епідеміологічного і ветеринарного нагляду, а також дер-жавного і громадського контролю.
Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-тирічного віку;
2.3.2. Власники тварин мають право:
- захищати свої права і права тварин при їх ущемленні, у випадку хулі-ганських дій, необґрунтованих нападок, а також дій, що провокують агресив-ні дії тварини. Власник тварини має право забезпечувати її захист від будь-яких посягань на життя з боку людини. Власник тварини має вимагати від будь-яких фізичних і юридичних осіб, а також органів державної влади й мі-сцевого самоврядування належного поводження із твариною, що не супере-чать принципам гуманності;
- навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дреси-рування;
- вигулювати собак на пустирях, у місцях та зонах для вигулу у разі їх створення;
- з метою задоволення своїх законних інтересів у здійсненні охорони, розведенні, дресируванні, утриманні тварин, забезпеченні гуманного став-лення до тварин організовувати громадські організації та вступати до них;
- вимагати відшкодування збитків, заподіяних тварині з боку інших фі-зичних і юридичних осіб;
- у встановленому порядку надавати пропозиції й брати участь у роз-робці рішень органів виконавчої влади з питань утримання, поводження та захисту тварин;
- отримувати необхідну для себе інформацію про утримання, виховання та розведення, профілактику хвороб, та інші аспекти поводження із тварина-ми у ветеринарних закладах, громадських організаціях захисту тварин, това-риствах (клубах) власників тварин, тощо;
- реалізовувати інші права власників домашніх тварин, що не супере-чать чинному законодавству України.
2.3.3. Власникам тварин забороняється:
- розводити їх заради отримання продукції і сировини з цих тварин та торгувати цією продукцією;
- утримувати тварин незареєстрованими;
- продавати тварин у невстановлених місцях;
- утримувати тварин у місцях загального користування (коридорах, під-валах, на сходах, горищах, тощо);
- супроводжувати тварин у стані алкогольного сп’яніння;
- залишати тварин бездоглядними;
- вигулювати собак без повідка, а потенційно-небезпечних порід без намордника у невизначених спеціально для цього місцях;
- купувати, продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь в виставках, спортивних змаганнях та інших заходах без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;
- приводити (або приносити) тварин у приміщення закладів громадсь-кого харчування, магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), на територію дитячих і спортивних майданчиків, стадіонів, пляжів, зоопарків, на території та у приміщення установ охорони здоров'я, освітніх, культурних та спортивних закладів, продовольчих ринків, а також приміщення та приле-глі території інших громадських закладів і установ та інші громадські місця, де перебувати з твариною заборонено табличками із відповідним написом (ця вимога не поширюється на тварин супроводу - собак-поводирів і службових собак при виконанні ними службових обов’язків);
- викидати трупи тварин у контейнери для збору сміття або захороню-вати їх у невстановлених місцях;
- купати та мити тварину в громадських місцях купання, пляжах, став-ках, фонтанах;
- селекціонувати, навчати та використовувати тварин для боїв;
- залишати тварин без належного догляду, без їжі і води понад 8 годин;
- умисно годувати недоброякісною або непритаманною для харчування цього виду тварин, їжею, або розгодовувати до стану ожиріння, що познача-ється на самопочутті та здоров’ї тварини;
- спричиняти біль, фізичні і психічні травми;
- створювати такі умови утримання, або використовувати при утриман-ні таке обладнання, оснащення чи інвентар, що можуть травмувати тварину або завдати іншої шкоди її здоров’ю;
- здійснювати інші дії, що викликають у тварини страх, біль, інші фізи-чні чи моральні страждання, яких можна уникнути;
- проводити досліди на тваринах (або надавати тварину для їх прове-дення), розводити тварин із виявленими генетичними змінами та патологі-ями, які завдають їм страждань або є несумісними з природнім життям тва-рин цього виду, або розводити тварин зі змінами у анатомії й фізіології, або розводити тварин зі спадково закріпленою підвищеною агресивністю (що не відповідає їх видовим і породним характеристикам), або розводити гене-тично та фізіологічно несумісних тварин, а також розводити тварин з пере-вищенням прийнятного фізіологічного навантаження на тварину-виробника;
- сприяти збільшенню числа безпритульних тварин через безконтроль-не розмноження тварини, яка утримується власником, та залишати без до-гляду приплод тварини;
- умертвляти або залишати без догляду тварин у випадку неможливос-ті їх подальшого утримання.

2.3.4. Права та обов’язки громадських організацій (об'єднань, то-вариств, клубів) власників тварин.
Громадські організації (об'єднання, товариства, клуби) власників тва-рин, зареєстровані у встановленому порядку, у статутні завдання яких входять утримання, розведення чи інші дії, пов'язані із тваринами, мають право:
- дотримуватись вимог чинного законодавства, вимог цих Правил, ін-ших правових актів органів місцевого самоврядування м. Черкаси;
- планувати розведення тварин, вести племінну роботу, племінні книги, підтверджувати породу й випуск приплоду домашніх тварин у реалізацію відповідно до нормативних документів і зоотехнічних норм;
- вести методичну й роз'яснювальну роботу серед членів організацій і клубів власників домашніх тварин, організацій захисту тварин і населення з питань культури утримання домашніх тварин, а також сприяти створенню інфраструктури утримання домашніх тварин;
- брати участь у розробці проектів документів, що регулюють відноси-ни по охороні тварин, порядку їхнього змісту;
- сприяти організації та проведенню інформаційно-просвітницьких за-ходів, веденню методичної та просвітницької роботи серед населення з пи-тань культури утримання тварин та гуманного ставлення до них;
- створювати притулки для безпритульних тварин.

2.3.5. Громадські організації (об'єднання) власників тварин пови-нні:
- пропагувати серед членів організацій та населення дотримання вимог цих Правил та чинного законодавства щодо гуманного поводження із твари-нами;
- здійснювати контроль за виконанням встановлених санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та цих Правил членами організацій;
- сприяти проведенню реєстрації та перереєстрації тварин у м.Черкаси;
- сприяти організованій торгівлі-продажу тварин у м. Черкаси;
- сприяти проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепі-демічних заходів у м. Черкаси;
- погоджувати з органами місцевого самоврядування місця, час і по-рядок проведення виставок тварин, змагань та інших масових заходів за участю тварин.

3. Умови утримання та поводження із тваринами у м.Черкаси

3.1. Місця та умови утримання тварин
Не допускається утримання тварин: у транспортних засобах (тривале або постійне); на балконах і лоджіях, у санвузлах, коридорах, під’їздах, під-валах, ліфтах, на сходах, сходинкових майданчиках, горищах багатоповерхо-вих будинків, інших непристосованих приміщеннях і спорудах.
Власник повинен забезпечити тварині окреме персональне місце, де вона житиме, що за своєю площею та облаштуванням має задовольняти ха-рактерні для цієї породи (виду).
На вулиці тварина може утримуватися за умов, якщо температурний режим виключає її замерзання і загибель. Тварина повинна мати можливість сховатися від спеки, дощу, холоду, вітру, прямих сонячних променів, що за-безпечується створенням накриття, настилу та укриття (або відсіку у тепло-му приміщенні, чи можливістю заходити до приміщення), розміри якого по-винні дозволяти тварині без зусиль проникати усередину. Місце укриття має бути доступним для прибирання і дезінфекції (повне прибирання повинно проводитись не рідше, ніж 1 раз на 2 тижні, профілактична дезінфекція – 2 рази на рік, навесні та восени).
Якщо тварина утримується на прив’язі, вона повинна бути не корот-шою за 3 метри. В області, де тварина може вільно пересуватися, не повинні знаходитись предмети, що могли б спричинити до обмеження руху, заплуту-вання прив’язі чи поранення. Матеріал, із якого виготовлено прив’язь, не по-винен бути затяжким або здатним спричинити тварині шкоду (без шипів, гос-трих країв, тощо). Товщина дроту, з якого виготовляються кільця ланцюга, не повинна перевищувати 3,5 мм.
3.2. Перебування тварин поза місцями їх постійного утримання, вигулювання тварин
Випускання тварин для самостійного вигулювання поза місцем їх по-стійного утримання категорично забороняється. Випущені для самостійного вигулювання тварини можуть вважатись бездоглядними як виявлені у гро-мадських місцях без власника і підлягати вилову, незалежно від наявності на тварині нашийника із реєстраційним знаком.
Самостійний вигул тварин дозволений лише на місцях їх постійного утримання – на огородженій (що виключає можливість втечі тварини) тери-торії користувача або власника земельної ділянки.
Коти можуть перебувати (вигулюватися) поза місцями їх постійного утримання.
Собаки можуть перебувати (вигулюватися) поза місцями їх постійного утримання лише за супроводу власника собаки або уповноваженої власни-ком особи.
Супроводжувати собак можуть особи, фізично і психологічно спромо-жні керувати собакою.
Супроводжувати собак не можуть:
- неповнолітні особи;
- особи похилого віку, якщо існує небезпека виходу собаки з-під контролю супроводжувача;
- особи, що перебувають у стані алкогольного (наркотичного, токсикологіч-ного) сп’яніння;
- особи психічно хворі, визнані недієздатними.
При перебуванні собаки поза місцем її постійного утримання особа, що супроводжує собаку, зобов'язана забезпечити безпеку супроводжуваної тва-рини, а також оточуючих людей, тварин та майна від заподіяння шкоди су-проводжуваною твариною.
Забороняється проводити (вигулювати) собаку за межі місця її постій-ного утримання без наявності на собаці нашийника, реєстраційного знака (прикріпленого до нашийника), повідка (довжина якого дозволяє особі, що супроводжує тварину, контролювати поведінку собаки, а для собак порід, що вимагають підвищеної уваги власника – повідка, не довшого за 1,2 м) і на-мордника (крім собак дрібних порід та цуценят до 6-тимісячного віку).
Проводити собак на прогулянку та із прогулянки через місця загально-го користування (ліфти, сходи та сходинкові майданчики, під’їзди тощо), ви-водити їх у громадські місця (загальний двір, вулиці) дозволяється лише на короткому повідку і у одягнутому наморднику (намордник дозволяється не одягати на собак дрібних порід та цуценят до 6-тимісячного віку).
Власник або особа, що супроводжує собаку, зобов'язана взяти її на короткий поводок – до 1 метра (а собак дрібних порід або цуценят до 6-тимісячного ві-ку - посадити до закритого контейнера або взяти на руки) у місцях масового скупчення людей, під час руху по тротуару, пішохідній доріжці, на обочині дороги чи поблизу магістралі, під час переходу через вулицю (для уникнення ризику створення аварійних ситуацій, дорожньо-транспортних пригод і за-гибелі собак на проїжджій частині). У місцях, де короткий поводок не забез-печує попередження контакту собаки з оточуючими, собака має бути і у на-морднику. В інших випадках собака може перебувати на вільному повідку.
3.3. Місця, дозволені для перебування (вигулювання) собак
Місця вигулювання собак поділяються на місця вільного вигулу та міс-ця обмеженого вигулу.
Місця вільного вигулу - спеціально огороджені майданчики для вільно-го вигулу із обслуговуванням (прибиранням) цієї території, а, за відсутності таких виділених майданчиків – місця, офіційно визначені як можливі для ві-льного вигулу собак, (розташовані не ближче за 100 м від житлових будинків - пустирі, тощо), по периметру яких встановлюються знаки про дозвіл вигу-лювати собак. У місцях вільного вигулу дозволяється вигул собак без повід-ків і намордників.
Місця обмеженого вигулу - малолюдні вулиці та перевулки, де дозво-ляється вигул собак або у наморднику без повідка, або на повідку без намор-дника, а вигул собак порід, що вимагають підвищеної уваги власника - обо-в'язково у наморднику.
При появі у місцях вільного вигулу та місцях обмеженого вигулу лю-дей або інших тварин особа, що супроводжує собаку, повинна взяти її на повідок.
У місцях вільного вигулу та місцях обмеженого вигулу собак забороня-ється використовувати піротехніку.
Без повідків і намордників поза місцями їх постійного утримання соба-ки можуть знаходитись під час оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках, під час проведення виставок (на спеціальних рингах).
Під час вигулювання собак не допускається залишати їх без нагляду, крім випадків короткочасного (не більше 30 хвилин) залишання їх на час відвідування особою, що супроводжує тварину, громадських закладів (мага-зинів, відділень зв’язку, тощо). У таких випадках, якщо це не загрожує гро-мадському порядку, безпеці тварини, інших людей чи тварин, допускається залишання собак прив’язаними на короткому повідку біля входу до громад-ського закладу (собаку, що вимагає підвищеної уваги власника – і в наморд-нику).
Таблички про заборону відвідування із їх тваринами, а також місця для прив’язі громадські заклади і установи розташовують при вході.
Поява собаки із особою, що супроводжує тварину, на короткому повід-ку і у наморднику на території або у приміщеннях громадських закладів чи у громадських місцях, де табличок про заборону відвідування із їх тваринами немає, допускається.
3.4. Транспортування тварин
Транспортування тварин дозволяється усіма видами міського та між-міського транспорту із дотриманням правил, що діють на цьому виді транс-порту, при обов'язковому забезпеченні безпеки тварини та оточуючих, запо-бігання можливості виникнення збитків для інших пасажирів.
Транспортувати тварину може власник тварини або уповноважена ним особа.
Транспортувати тварин можуть особи, фізично і психологічно спромо-жні керувати твариною. Транспортувати тварин не можуть:
- неповнолітні особи;
- особи похилого віку, якщо існує небезпека виходу тварини з-під її контро-лю;
- особи, що перебувають у стані алкогольного (наркотичного, токсикологіч-ного) сп’яніння;
- особи психічно хворі, визнані недієздатними.
Транспортування тварин дозволяється при наявності реєстраційних документів та ветеринарного паспорта, з позначкою про проведення вакци-нації проти сказу (тваринам, які підлягають вакцинації проти сказу та (або) інших вакцинацій, передбачених для кожного виду тварин), проведених не пізніше 12 місяців, та не раніше 30 днів до перевезення тварини (ця вимога не поширюється на тварин віком до 3 місяців).
Тварин дозволяється транспортувати:
- собак – у намордниках і на коротких повідках;
- інших тварин, а також собак дрібних порід та цуценят до 6-тимісячного ві-ку - у спеціальних переносних контейнерах, сумках, корзинках, клітках, які не дають тварині можливості утекти та не завдають шкоди здоров’ю тварини (забезпечують доступ повітря та уберігають її від можливих травмувань);
При необхідності транспортування тварин різних видів або агресив-них тварин, їх транспортування проводиться окремо, за винятком видів, що природно контактують між собою або є нейтральними один до одного.
Відповідальність за життя і здоров’я тварини при транспортуванні несе власник або уповноважена ним особа.
3.5. Ветеринарне обслуговування тварин
Усі власники тварин або особи, що тимчасово утримують тварин, зо-бов’язані попереджати можливість захворювань тварин шляхом своєчасного проведення щорічних планових профілактичних імунізацій (вакцинацій) тварин проти сказу (тваринам, які підлягають вакцинації проти сказу) та (або) вакцинації проти інших інфекційних хвороб, передбачені для кожного виду тварин.
Щорічна планова профілактична імунізація (вакцинація) тварин може бути проведена до щорічної перереєстрації тварин або одночасно із нею, на місці перереєстрації.
Щорічній плановій профілактичній імунізації (вакцинації) підлягають тварини віком від 3 місяців.
Щорічна планова профілактична імунізація (вакцинація) здійснюється лише ветеринарним лікарем, який повинен зробити відповідну позначку про вакцинацію у ветеринарному паспорті тварини або видати її власнику відпо-відну довідку, а також повідомити про вакцинацію тварини до органу реєст-рації тварин у м. Черкаси.
Усі власники тварин зобов’язані щороку (а у випадках, коли державна ветеринарна служба визнає за необхідне - і позапланово) доставляти тварин у ветеринарну установу (або надавати для ветеринарного огляду за місцем утримання тварин), для огляду і можливих діагностичних досліджень, ліку-вально-профілактичних обробок, проведення інших профілактичних заходів, передбачених для кожного виду тварин.
Усі власники тварин зобов’язані надавати тварин для проходження ка-рантину у випадках визнання цього необхідним державною ветеринарною службою.
Усі власники тварин або особи, що тимчасово утримують тварин, зо-бов’язані, у випадку захворювання тварин або підозри на захворювання:
- забезпечити термінове надання необхідної тварині кваліфікованої ветерина-рної допомоги (обстеження, лікування, обробки, тощо);
- забезпечити у повному обсязі необхідне лікування, відповідно до консуль-тації ветеринарного лікаря.
3.6. Смерть (загибель) тварин та поховання померлих тварин
Поховання загиблих (померлих) тварин проводиться у спеціально від-ведених місцях (ямі Беккера, кладовищах тварин) з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.
Інформація про порядок поховання або утилізації трупів тварин нада-ється органом реєстрації.
Власники тварин та особи, що тимчасово їх утримують, не мають права власноруч або через інших осіб позбавлятись від трупів тварин (викидати їх або ховати самостійно).
У випадку смерті (загибелі) тварини, її труп надається для огляду (на місці постійного утримання тварини) фахівцю ветеринарної установи, або ве-теринарному лікарю, що має відповідну ліцензію і відповідну фахову освіту.
3.7. Поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля
Використання тварин під час проведення спортивних, видовищних за-ходів, при організації дозвілля, проведення кіно-, відео- та фотозйомок, де-монстрація тварин на виставках, у зоопарках, інша діяльність, пов’язана із використанням тварин у комерційних цілях, допускається за наявності відпо-відного дозволу на таку діяльність та за умови дотримання зоогігієнічних, ве-теринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання цих тва-рин, недопущення можливості жорстокого поводження з ними та виникнення загрози для здоров`я, життя чи благополуччя цих тварин, а також інших тва-рин та людей.
Особи, які здійснюють професійну діяльність з використанням тварин у видовищних та спортивних заходах, при організації дозвілля, повинні пройти відповідну професійну підготовку для забезпечення необхідного рівня знань та навичок роботи з цими тваринами, та мати відповідне посвідчення.
Забороняється дресирування тварин з метою розвинення агресивних властивостей, навчання атакуванню людини в життєво важливі органи.
Забороняється дресирування тварин у місцях загального користування та громадських місцях.
Проводити дресирування тварин можуть лише фахово підготовані спе-ціалісти за офіційно затвердженими програмами дресирування.

4. Система реєстрації та обліку тварин у м. Черкаси

Усі тварини (коти, собаки та дикі тварини (ссавці, птахи, плазуни), вла-сниками яких є фізичні та юридичні особи м. Черкаси (громадяни, підприєм-ства, установи та організації) підлягають обов’язковій реєстрації.
Реєстрації підлягають усі вищезгадані тварини віком від 3 місяців, не-залежно від їх виду, породи та факту реєстрації у кінологічних, фелінологіч-них, інших професійних і непрофесійних спілок власників тварин.
Ветеринарний лікар проводить на місці реєстрації клінічний огляд тварини і перевіряє факт проведення вакцинації проти сказу (у випадку її не-обхідності для цієї тварини, або інших обов’язкових профілактичних вакци-націй (обробок) проти зооантропонозів та інших особливо небезпечних інфе-кційних хвороб, передбачених для кожного виду тварини), який може бути засвідчений відповідною позначкою у ветеринарному паспорті тварини або довідкою ветеринарної установи, із зазначенням дати здійснення профілак-тичного заходу. Якщо власник тварини не може документально підтвердити факт або чинність здійсненого профілактичного заходу, він проводиться ве-теринарним лікарем на місці реєстрації тварини. Позначка про факт і дату проведення профілактичного заходу заноситься до ветеринарного паспорта та реєстраційних документів тварини.
Власник тварини на місці реєстрації має сплатити збір за реєстрацію тварини з урахуванням пільг, якщо такі для нього передбачаються.
Уповноважений представник органу реєстрації заповнює (за інформа-цією та документами, наданими власником тварини та (або) особою, відпові-дальною за утримання тварини, що уособлює її власника), індивідуальну ре-єстраційну картку та реєстраційне посвідчення на тварину, що містить відо-мості про тварину та її власника.
Набуті у власність тварини повинні бути зареєстровані (або перереєст-ровані, якщо колишніми власниками тварин їх вже було зареєстровано) у 7-денний термін з моменту придбання, а новонароджені – по досягненні 3-місячного віку.
Органом реєстрації тварин у м. Черкаси є Черкаська міська державна лікарня ветеринарної медицини.
Власники тварин, що не є мешканцями м. Черкаси, але тимчасово пере-бувають тут із тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти або довідку ветеринарної установи з відміткою про стан здоров'я тварини та вак-цинацію проти сказу (у випадку її необхідності для цієї тварини, або інших обов’язкових профілактичних вакцинацій (обробок) проти зооантропонозів та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб, передбачених для кож-ного виду тварини). У випадку перебування у м. Черкаси понад 10 днів, вла-сник тварини, що не є мешканцем м. Черкаси, але тимчасово перебуває тут із твариною, у 3-денний термін з часу свого приїзду повинен звернутись до ор-гану реєстрації тварин у м. Черкаси, надавши ветеринарний паспорт або до-відку та власний паспорт для отримання тимчасового реєстраційного посвід-чення.
Перереєстрація тварини (зі зміною реєстраційного посвідчення, а також реєстраційного номеру тварини) проводиться, коли її первинна реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

5. Поводження із бездоглядними та безпритульними тваринами у м.Черкаси

5.1. Принципи поводження із бездоглядними та безпритульними тваринами у м.Черкаси
З метою комплексного вирішення проблеми перебування на території міста бездоглядних та безпритульних тварин гуманним шляхом, а також за-побігання збільшенню їх чисельності у м.Черкаси можуть утворюватися Пункти тимчасового утримання тварин у м.Черкаси.
Пункт тимчасового утримання тварин забезпечує проведення комплек-су робіт з вилову, транспортування, ідентифікації та обліку виловлених без-доглядних та безпритульних тварин, ветеринарного огляду та надання необ-хідної ветеринарної допомоги, проведення профілактичних заходів проти зооантропонозів та інших особливо небезпечних інфекційних хвороб, перед-бачених для кожного виду тварини, стерилізації та реєстрації безпритульних тварин, повернення власникам (бездоглядних тварин), передачі новому влас-нику або до притулку (безпритульних тварин).
Пункт тимчасового утримання тварин несе відповідальність за здо-ров’я, життя та благополуччя утримуваних бездоглядних та безпритульних тварин.
Створення та функціонування Пункту тимчасового утримання тварин у м. Черкаси здійснюється з дозволу органів місцевого самоврядування та за їх контролю, за рахунок міського бюджету.
Пункт тимчасового утримання тварин передає до органу реєстрації тварин інформацію про виявлених на території міста та доставлених до Пун-кту бездоглядних та безпритульних тварин.
5.2. Вилов бездоглядних тварин на території м. Черкаси
Вилов бездоглядних тварин на території м. Чер
Sana_K
Sana_K

Сообщения : 130
Дата регистрации : 2010-06-16
Возраст : 40
Откуда : Черкассы

Вернуться к началу Перейти вниз

Правила утримання тварин в м. Черкаси Empty Re: Правила утримання тварин в м. Черкаси

Сообщение автор Sana_K в Вт 22 Июн 2010, 09:53

5.2. Вилов бездоглядних тварин на території м. Черкаси
Вилов бездоглядних тварин на території м. Черкаси здійснюється:
- за фактом самостійного виявлення організацією, що виконує вилов бездог-лядних тварин, таких тварин на території м. Черкаси,
- за заявами юридичних та фізичних осіб (про тварин, виявлених бездогляд-ними у громадських місцях; тварин, що втратили власника у результаті його смерті; тварин, що підлягають вилученню, конфіскації або в інший спосіб відчуженню у власників).
Вилов бездоглядних тварин здійснюється підрозділом з вилову бездог-лядних тварин Пункту тимчасового утримання тварин або організацією, що пройшла процедуру конкурсного відбору і здобула підряд на виконання цьо-го міського замовлення. Вилов бездоглядних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється.

6. Контроль за дотриманням вимог Правил утримання і поводження із тваринами у м. Черкаси

Контроль та нагляд за дотриманням юридичними і фізичними особами вимог цих Правил, інших нормативно-правових актів у сфері тримання со-бак, котів та диких тварин, забезпечення реалізації державної політики щодо захисту тварин від жорстокого поводження, у межах своїх повноважень, у м.Черкаси здійснюють:
виконавчий комітет Черкаської міської ради, управління МВС України в Черкаській області (Соснівський і Придніпровський РВ), виконавчі комітети районних у місті Черкаси рад в межах їх компетенції, департамент муніципа-льної інспекції міськвиконкому, департамент екології та безпеки населення міськвиконкому, департамент житлово-комунального комплексу міськвикон-кому, департамент освіти та гуманітарної політики міськвиконкому, депар-тамент охорони здоров’я та соціальної політики міськвиконкому, управління ветеринарної медицини в м. Черкаси, Черкаська міська державна лікарня ве-теринарної медицини, Черкаська міська санітарно-епідеміологічна станція, адміністративні комісії виконавчих комітетів районних рад м. Черкаси, гро-мадські інспектори, громадські організації (об’єднання), статутною метою яких є захист тварин, КП «ВЖРЕУ № 1-7», органами самоорганізації насе-лення, головами об’єднання співвласників багатоповерхових будинків, голо-вами житлово-будівельних кооперативів.
Громадський контроль за дотриманням вимог Правил здійснюють гро-мадські інспектори та громадські організації (об’єднання), статутною метою яких є захист тварин.
7. Прикінцеві положення
7.1. Відповідальність за порушення вимог цих Правил
За порушення вимог цих Правил власники тварин та інші винні особи несуть адміністративну, цивільно-правову та кримінальну, відповідальність згідно із чинним законодавством.
7.2. Урегулювання інших питань, що можуть бути не врегульовані Правилами
Питання, що стосуються правил утримання тварин, і не врегульовані цими Правилами, вирішуються у відповідності із чинним законодавством України.
Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за виконанням цих Правил, визначається виконавчим органом Черкаської міської ради.
7.3. Порядок внесення змін до Правил
Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно з рішеннями Черкаської міської ради.
Sana_K
Sana_K

Сообщения : 130
Дата регистрации : 2010-06-16
Возраст : 40
Откуда : Черкассы

Вернуться к началу Перейти вниз

Правила утримання тварин в м. Черкаси Empty Re: Правила утримання тварин в м. Черкаси

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения